Skip to content

Over ons

De vereniging heeft tot doel:

een netwerk van zowel Belgische als internationale actoren te creëren die actief zijn op het vlak van composteerbare en biologisch afbreekbare materialen, waarbij de nadruk wordt gelegd op hun hernieuwbare oorsprong.

de composteerbare, biologisch afbreekbare of hernieuwbare producten te promoten bij de federale en gewestelijke overheid, verdelers, gebruikers of elke andere belangrijke speler op de markt.

het initiatief te nemen tot lokale, gewestelijke of nationale bewustmakingsprojecten inzake het gebruik van composteerbare en biologisch afbreekbare producten, waarbij de nadruk wordt gelegd op hun hernieuwbare oorsprong.

Het begrip “composteerbaar” moet worden begrepen in de zin van de norm EN 13432.

 

DOELSTELLING

Belgian BioPackaging (hierna BBP genoemd) heeft als doel de promotie van composteerbare, biologisch afbreekbare of hernieuwbare producten, waarbij het begrip “composteerbaar ” di ent te wo den begrepen in de zin van de nor m EN 13432 ( wij noemen die “ bio-inspired packaging” ( “ bi o -gestuurde verpakkingen” ) ). Hiertoe wil BBP een netwerk van zowel Belgische als internationale actoren creëren die actief zijn op het vlak van composteerbare en biologisch afbreekbare verpakkingen, waarbij de nadruk wordt gelegd op hun hernieuwbare oorsprong.

BBP vertegenwoordigt producenten van grondstoffen, converteerders, verpakkers en distributeurs van composteerbare en biologisch afbreekbare verpakkingen voor de Belgische markt, evenals laboratoria en onderzoeks- en ontwikkelingscentra binnen dit domein.

Bio-inspired packaging is verpakking gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen die volledig composteerbaar is. Deze verpakkingen brengen een energiebesparing met zich mee en ze zijn CO2-efficiënt. Ze dragen tevens bij tot een duurzame samenleving en bevorderen de tewerkstelling in rurale streken. Deze verpakkingen worden gebruikt in de landbouw, de industrie, de verpakkingssector, en in de huishoudelijke sfeer. Hun ontwikkeling is reeds enkele jaren aan een opmars bezig, maar net zoals biobrandstoffen is hun kostprijs nog steeds hoger dan de traditionele verpakkingen. Dit staat echter in schril contrast met hun positieve kenmerken.

Vooreerst zijn dergelijke verpakkingen geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen (zoals cellulose, tarwe, maïs, suikerbieten, koolzaad, plantaardige vezels (zoals vlas en hennep)), en dit in tegenstelling tot hun fossiele tegenhanger.

Ten tweede zijn ze volledig composteerbaar, waarbij ze beantwoorden aan de Europese norm EN 13432.

Bio-inspired packaging is ten derde zeer attractief in termen van energiebesparing. De energiebesparing voor de productie van bvb 1 ton bio-plastiek levert een besparing van 2050 GJ op. Deze besparingen zijn mogelijk omdat het maken van kunststoffen energieintensieve processen zijn. Of nog, er is meer procesenergie nodig bij de productie van op aardolie gebaseerde kunststoffen dan bij bio-inspired packaging. De energiebesparing van bio-inspired packaging bedraagt 30% tot 60%2.

1 Zie www.belgianbiopackaging.be 2 http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm en het rapport “Techno-economic Feasibility of Largescale Production of Bio-based Polymers in Europe”. De file van 2004 geeft aan dat België 348,000 ton plastiekafval heeft gegenereerd.

Hierdoor kan ten vierde gesteld worden dat bio-inspired packaging CO2-efficiënt is. De emissie van CO2 is afhankelijk van de toepassing, het gebruikte materiaal, de energiebron en de verwerking in de afvalfase (cradle-to-grave). Het lagere energieverbruik bij de productie van de verpakking en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen zijn primair bepalend voor de besparingen die kunnen worden behaald op CO2 emissies ten opzichte van de productie van conventionele materialen gemaakt op basis van fossiele grondstoffen.

Afhankelijk van de toepassing kan de verwerking in de afvalfase bijdragen tot een verlaging van de CO2 emissie. Bij verbranding kan energie worden teruggewonnen en compostering heeft als voordeel dat er minder kunstmest wordt gebruikt en er vastlegging van CO2 (CO2captatie) in de bodem plaatsvindt (carbon sequestration). Bio-inspired packaging heeft over het algemeen een 1.0-4.0 t CO2 eq/T lagere emissie.

Ten vijfde dient ook benadrukt te worden dat het gebruik van bio-inspired packaging bijdraagt tot de creatie van een duurzame samenleving, die haar consumptiegoederen in steeds mindere mate zal laten ontstaan uit eindige producten, maar daarentegen in grotere mate het concept duurzaam als criterium zal gaan hanteren.

Ten laatste bevordert de productie en het gebruik van bio-inspired packaging de tewerkstelling in rurale gebieden. Na de hervorming van de CAP3 en het suikerregime is het voor de landbouwsector belangrijk om een nieuwe afzetmarkt te vinden voor hun producten. De productie van grondstoffen voor bio-inspired packaging is hier een uitstekende mogelijkheid toe.

Het is belangrijk te noteren dat, omwille van het vroege stadium waarin de ontwikkeling en de productie van bio-inspired packaging zich bevindt, de productiekosten nog steeds aan de hoge kant zijn. De industrie vergewist zich ervan dat een verdere ontwikkeling, en hieraan gerelateerd een productie verhoging mogelijks voor een substantiële verlaging van de productiekosten van dergelijke verpakkingen kan zorgen, waarbij zij op termijn wel degelijk als volwaardige marktspelers naast de bestaande traditionele producten zullen kunnen fungeren, dit alles natuurlijk steeds afhankelijk van de marktprijs van petroleumproducten.

Als allerlaatste element wenst BBP er de aandacht op te vestigen dat de ontwikkeling van een “ bio-gestuurde economie” ( “ bio-inspired economy” ) waar bij een focus is weggelegd voor  “ bio-inspirend packaging” vol op gesteund wordt door de Europese Commissie 4 die zich in toenemende mate gaat focussen op een economie gebaseerd op milieuvriendelijke normen, tegen de achtergrond van de “groene chemie”.

BBP verwelkomt het groeiende bewustzijn van de Belgische federale en regionale overheden met betrekking tot maatregelen ter bevordering van het milieu die onder andere kunnen helpen om de doelstellingen die werden vooropgesteld in het Kyoto-protocol te verwezenlijken, en tevens vooruitkijken naar het post-Kyoto tijdperk.

3 CAP = Common Agricultural Policy, het Europese gemeeschappelijke landbouwbeleid. Denken we maar aan Richtlijn 2003/30/EC ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen, evenals het 6de Kader Programma waarbij de nadruk wordt gelegd op het milieu, het Lissabon Programma en het ETAP (Environmental Technology Action Plan). Hier kan worden verwezen naar la “ Chimie du végétal ” en het “ Comite Forissier ” daten doel wenst na te streven van 15% incorporatie van bio-materialen in Frankrijk tegen 2015. Bovendien werd in de recente Loi de l ’ Orientation Agricole een artikel 47, §3 ingevoegd dat stelt: « Un décret, pris dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, détermine, dans le r espect des r ègl es déf i ni es dans l e cadr e de l ’ Uni on eur opéenne, l es usages de pl ast i que pour l esquel s l ’ i ncor por at i on dans celui-ci de mat i èr es d’ or i gi ne v égét al eest rendue obligatoire. I l pr éci se l es t aux d’ i ncor por at i on cr oi ssant s i mposés ». De term biodegradabiliteit staat centraal in §1 van dit decreet.

Ten dien einde wil BBP een open gesprek aangaan met de Belgische overheden om een regelgevend kader te creëren voor het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in materialen en hierop aansluitend de promotie van bio-inspired packaging. Hierbij kan België een voortrekkersrol gaan spelen in de Europese Unie, en samen met andere landen streven naar de creatie van een Europese “ bio-gestuur de industrie” . I n concreto staat BBP een wetgeving voor ogen waarbij gestreefd wordt naar een verplichte incorporatie van hernieuwbare grondstoffen in traditionele materialen. BBP heeft hiervoor een productengamma voor ogen waarbij deze doelstelling zich binnen afzienbare tijd reeds zou kunnen realiseren.

Gebaseerd op onze kennis van bio-materialen die zich op heden reeds op de Europese en Belgische markt bevinden, is in specifieke producten een incorporatiegraad van 50% mogelijk, waarbij 40% het minimum aanvaardbare is. Lagere percentages zijn mogelijk, maar zij zouden verhinderen dat er een effectieve creatie en bewustwording zou ontstaan voor milieuvriendelijke alternatieven. Voor sommige toepassingen zijn hogere inmengingen mogelijk (Cf. annex tabel). Globaal ziet BBP het haalbaar om tegen 2015 15% van alle verpakkingen gebaseerd te zien op hernieuwbare grondstoffen.

Gegeven de verschillende bevoegdheidsafbakeningen van de federale regering en gewestregeringen, is BBP een voorstander van de creatie van een gemeenschappelijk platform waarbij een overkoepelende en allesomvattende regelgeving voor duidelijkheid kan scheppen.

Het introduceren van een wetgeving waarbij bio-inspired packaging gepromoot wordt, is een schitterende kans voor de overheid om de Kyoto norm te ondersteunen en zelfs de superKyoto doelstellingen te halen. De huidige en toekomstige spelers op deze markt dienen een duidelijke lange termijn visie en regelgeving te hebben waarbij zij een kans krijgen zich te ontwikkelingen. Zonder dit zal deze sector geen voldoende ontwikkeling kunnen realiseren voor de uitbouw van een reële productie en afzet in België en in Europa. Daarenboven zouden de bestaande initiatieven op vlak van onderzoek en ontwikkeling wel eens onvoldoende kunnen blijken zonder een verder uitgebouwde regelgeving, zoals dit eveneens voor biobrandstoffen het geval was. Met dergelijke regelgeving kunnen België en Europa een voorsprong in de wereld creëren.

BBP neemt akte van de creatie van een verpakkingsheffing door de Belgische federale regering. BBP hoopt dat dit een weg opent om composteerbare verpakkingen die gebaseerd zijn op hernieuwbare grondstoffen van deze heffing uit te sluiten. BBP steunt daarenboven de creatie van een werkgroep die de verdere uitwerking van de heffing verder gestalte zal geven, en wil tevens haar volle medewerking verlenen hiertoe.

BBP hoopt tevens dat dit voorstel zijn weg zal vinden naar een regelgevend kader in België dat de aanleiding zou kunnen zijn naar een echt e “ bio-gestuurde economie” .